حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

امروز ۰۰/۰۲/۰۲
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه گردشگری

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه گردشگری


۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۱۲ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه ورزش

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه ورزش


۲۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۷ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه اداری مدیریتی کشور


۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۳۵ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سیاست داخلی

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه سیاست داخلی


۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۲۸ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سیاست خارجی

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه سیاست خارجی


۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۲۴ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت برای رفع مشکلات اجتماعی کشور

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در راستای رفع مشکلات اجتماعی کشور تا سال 1400


۲۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۰۶ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه فرهنگ

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه فرهنگ


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۳:۴۲ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سلامت

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه سلامت


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۳۳ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه هنر

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه هنر


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۹ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه حمایت‌های اجتماعی

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه حمایت های اجتماعی


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۳ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه علم و فناوری

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه علم و فناوری


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۲۰ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه کشاورزی

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه کشاورزی


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۲:۱۶ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه زنان

رویکردها و اولویت‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی برای دولت دوازدهم در حوزه زنان


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۲۱:۵۳ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اقتصاد

برنامه عملیاتی دولت کار و کرامت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تا سال 1400  


۲۵ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۱۹ ادامه
برنامه دولت کار و کرامت در حوزه آموزش و پرورش

خلاصه ای از برنامه های حجة الاسلام دکتر رئیسی در حوزه آموزش و پرورش  با رویکرد کلی عدالت محوری، قانون گرایی، شفاف سازی مدیریتی، فسادستیزی و برقراری انضباط مالی و اداری تقدیم می گردد. 

۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۰۲ ادامه