حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


بسم الله الرحمن الرحیمرویکرد کلی

برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانها در برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی

 

رویکردهای ویژه

1.     رفع بی عدالتی در توزیع امکانات و نیروی انسانی

2.     سامان‌دهی نیروی انسانی بخش سلامت

3.     کنترل هزینه‌ها

4.     توجه به سطح بندی خدمات و خرید راهبردی

 

الویت ها و سیاستها

1.     الویت بهداشت بر درمان

2.     اصلاح نظام بودجه‌ریزی بخش سلامت

3.     ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش سلامت

4.     اجرای طرح نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده بر مبنای اصول علمی و شرایط کشور

5.     ساماندهی تقاضا

6.     الزام به پاسخگویی

 

اهم تعهدات و اقدامات اجرایی

1.     اجرای واقع بینانه قانون بیمه همگانی با دادن اختیارات کافی به بیمه‌ها برای نظارت؛

2.     تشویق تولید داروهای داخلی به‌ویژه داروهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند نظیر فرآورده‌های بیولوژیکی و حمایت از صادرات آنها؛

3.     فراهم آوردن زمینه جذب بیماران از کشورهای هم جوار؛

4.     افزایش بهره وری در بخش بیمارستانی.

5.     اجرای متناسب سطح بندی خدمات درمانی وتأمین نیازهای ضروری درسراسر کشور با تخصیص اعتبارات به مناطق کمتر برخوردار

6.     طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیری کارآمد و بروز در بیماری‌های واگیر با تاکید بر بیماری‌های نوپدید و بازپدید؛

7.     توجه و ارتقای برنامه‌های پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر با تاکید بر چاقی، فشار خون بالا، دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌های شایع در ایران؛

8.     افزایش فعالیت نظارتی در بهداشت محیط به ویژه در مورد صنایع غذایی و صنوف مرتبط با غذا؛

9.     مقابله با سوء تغذیه در اقشار پرخطر نظیر دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، زنان باردار، حاشیه نشینان شهری.

10. تأمین نیروی انسانی متخصص برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در نقاط محروم با ایجاد تسهیلات متناسب؛

11. طراحی و اجرای برنامه‌های تشویقی جهت فعال‌تر شدن بخش خصوصی برای حضور هر چه بیشتر در عرصه ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی همراه با نظارت مستمر؛

12. تأمین نیروی انسانی جهت خدمات بهداشتی درمان با توجه به تعداد استاندارد کارکنان مورد نیاز به ازای خانه‌های بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی؛

13. اجرای نظام ارزیابی مناسب در کلیه بخشهای بهداشت ودرمان با تأکید بر ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعین؛

14. حمایت از خیرین و استفاده از توان مؤسسات مردم نهاد در بخش سلامت.

15.  ممانعت از ایجاد تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً براساس طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و و گسترش استفاده از راهنماهای بالینی.؛

16. اجرای شیوه مناسب خرید راهبردی خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه گر؛

17.                        افزایش بهره وری در بخش بیمارستانی.