حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


بسم الله الرحمن الرحیمهماهنگی و انسجا مبخشی به مدیریت کلان فرهنگی کشور

یکی از نکات کلیدی و مهم در زمینه فرهنگ، اعمال یک مدیریت هماهنگ و منسجم برای مسائل کلان فرهنگی کشور است تا نه تنها کارها پرا کنده یا متعارض با یکدیگر نباشد بلکه همه، در راستای رسیدن به یک هدف سازماندهی شده و با ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع و شفاف در این زمینه، هم افزایی لازم نیز پدید آید به طوری که فرهنگ عمومی جامعه در زمینه نظم و انضباط اجتماعی، قانو نمداری، صداقت، امانتداری، وفا به عهد و پیمان، وجدان کاری و سخت کوشی، رعایت  اعتدال و دیگر مسائل ضروری و حیاتی تقویت گردید. و همه نهادهای فرهنگی در راستای گسترش فضائل و مکارم انسانی و تقویت ارزش های اسامی در جامعه تاش نمایند.


توانمند سازی مردم در نقش آفرینی فرهنگی بر اساس ارزش های
اسلامی-ایرانی

دولت دوازدهم باید با رعایت مصالح و منافع کلی نظام اسلامی، تلاش نماید تا نقش آفرینی مردم در مسائل فرهنگی افزایش یابد. در نتیجه، سرعت کارها افزایش یافته و سیاستهای کلان فرهنگی با مشارکت و همکاری مردم به صورتی کارآتر و با هزینه کمتر اجرا م یگردد؛ بسط و گسترش ارزشهای فرهنگ اسامی و نهادینه شدن نظارت عمومی با امر به معروف و نهی از منکر، دولت را در این زمین ه یاری م ینمایند. بدیهی است ارتقاء جایگاه مساجد و محوریت بخشی به این نهاد مقدس در حل مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و استمداد از نیروهای فکری و معنوی حوزه های علمیه در این مسیر راهگشاست. 


افزایش تولید برنامه های هنری سالم، فاخر و ارزشی

ارایه هنرمندانه و مسئولانه معارف دینی و ساخت برنامه های هنری مورد نیاز، جزء اولوی تهای برنامه سازی و مسئولیت اصلی برنامه سازان می باشد و لازم است با برنامه ریزی صحیح و هدفمند و بر اساس محتوای غنی اسامی به تهیه و تولید برنامه و پیام ارزشی و تاثیرگذار جهت نیل به اهداف و آرمان های نظام و مردم ایران اسامی اقدام نمود. 


ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی

شناساندن شیو ههای ریش هدار و مستحکم زندگی ایرانی و اسامی یک آینده مهم در حوزه فرهنگی است و هر فرد ایرانی صاحب سبک به مثابه یک الگو برای کل کشور خواهد بود. این امر به معنی طراحی و ابتکار و تولید در عرصه پوشاک، خوراک، تفریح و سرگرمی، بازی و... به سبک ایرانی و اسامی است که در عین حال جنبه اقتصادی نیز خواهد داشت. 


گسترش و نهادینه کردن قرائت و تدبر در قرآن در میان همه افراد جامعه
و حضور آموز ههای آن در عرصه زندگی و همه برنامه ها و فعالیتها

مهمترین و موثرترین منبع و سند برای تدوین سبک زندگی اسامی قرآن است. زیرا قرآن کریم به عنوان ثقل ا کبر و یکی از دو امانت پیامبر ا کرم )ص( در میان امت اسامی است لذا افراد یک جامعه اسامی برای دستیابی به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خود باید با قرآن مانوس باشند. بدیهی است در دولت کار و کرامت مقدمات و زمینه های مناسب برای رسیدن به این هدف مهم را فراهم می آورد به طوری که قرآن و آموزه های آن به صورت عینی وارد زندگی مردم گشته و عمل به قرآن کریم وجه همت همه نهاد ها و سازمان های حکومت اسامی باشد و حضور قرآن در میان دولت و ملت از حالت تشریفاتی و ظاهری در آید. برای این دستیابی به این اهداف، راهکارهای آموزشی و تربیتی ویژه
ای در نظر گرفته شده که نتیجه آن در حل مشکلات فردی اجتماعی با سرعت آشکار می گردد.


ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

اگر ما سطح آ گاهی و بصیرت افراد جامعه را چنان افزایش دهیم که پایبندی و ترویج حجاب و عفاف را به مصلحت خود و جامعه و کشورشان بدانند و در مقابل این آ گاهی و بصیرت عمومی پدید آید. قریب به اتفاق افراد جامعه به طور خودکار نه تنها آموزه های اسامی را در زمینه حجاب و عفاف رعایت می نمایند بلکه خود مروج این فرمان الهی خواهند بود چرا که انسان ها به طور فطری به پا کی ها و فضائل اخلاقی و انسانی گرایش دارند. دولت کار و کرامت موظف است با ظرافت و تدبیر عقلایی
همراه با جدیت با آنها رفتار نماید و این مطلبی است که دغدغه بسیاری از خانواده های متدین و انقلابی جامعه اسامی ماست. 


بازآفرینی رسانه ای

بی تردید امروزه رسان هها یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل تربیت و بالندگی در هر جامعه می باشند. رسانه ها با وسعت دامنه خود، در حکم دانشگاه عمومی هستند که با همه اقشار جامعه سروکار دارند لذا در برنامه دولت کار و کرامت ه مافزایی دستگاه های دولت با رسانه ملی و ارتقاء روابط عمومی دستگاه ها به معاونت فرهنگ و ارتباطات و توسعه کمی و کیفی رسانه های فرامرزی با زبان های رایج بین المللی و نیز ارتقاء سازوکار ارتباطی دوطرفه دولت با مردم و احترام به منتقدین از جایگاه ویژ های برخوردار است.


ترویج و تقویت شاخ ههای مختلف هنر اسلامی با تا کید بر تربیت
نیروی انسانی متعهد

امروزه یکی از بهترین راههای تبلیغ و گسترش آموز ههای اسامی برای ارتقاء سطح دانش، آ گاهی و بصیرت عمومی و تربیت صحیح نسل جوان و ترویج سبک زندگی اسامی استفاده از شاخه های مختلف هنر اسامی است ولی از آنجا که ابزار و تجهیزات مدرن تبلیغاتی عمدتاً در دست استکبار جهانی و صهیونیسم بی نالملل م یباشد. گرچه بعد از انقاب کارهای هنری ارزشمندی صورت گرفته ، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و عمده کاستی و ضعف ما در این قسمت
مربوط به تربیت نیروهای متخصص و متعهد در این زمینه می باشد، لذا برنامه دولت کار و کرامت استفاده بهینه از نیروهای موجود در جهت اهداف مقدس نظام اسامی است. و با برنام هریزی صحیح، نسل جدیدی از هنرمندان متعهد به حفظ و گسترش ارزشهای انقاب اسامی تربیت گردند تا این نظام مقدس به عنوان امانت الهی، به صورتی سالم و پویا، زمینه رشد و تعالی نسل جدید را فراهم آورد.
 

تقویت نگاه فرهنگی دولت و تهیه پیوست فرهنگی برای
طرحها بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی

فرهنگ از زیربنایی ترین بخ شه ای هر جامعه است و واسطه تمدن و اندیشه در جوامع بشری می باشد. مهندسی فرهنگی به معنای تنظیم بهینه روابط بین ابعاد، عناصر و مولفه ه ای گونا گون فرهنگ می باشد. پیوست فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگی حامل پیام ویژه ای برای عملیاتی کردن اید هه ا ، سیاست ها و برنام هه ای فرهنگی در فضای عمل اجتماعی است. لذا در دولت کار و کرامت تا کید بر پیوست فرهنگی به عنوان جزء لاینفک طرح ها در دستور کار است.
 

ایجاد نظام ارزیابی شاخص های کلان فرهنگی و استاندارد
سازی محصولات فرهنگی
ا
رایه هنرمندانه و مسئولانه معارف دینی و ساخت برنامه های هنری مورد نیاز، جزء اولوی تهای برنامه سازی و مسئولیت اصلی برنامه سازان می باشد و لازم است با برنامه ریزی صحیح و هدفمند و بر اساس محتوای غنی اسامی به تهیه و تولید برنامه و پیام ارزشی و تاثیرگذار جهت نیل به اهداف و آرمان های نظام و مردم ایران اسامی اقدام نمود. 


رونق تفریح و گردشگری

موقعیت ایران و روحیه میهمان پذیری ایرانیان ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مناسبی را فراهم کرده که می تواند از ابعاد مختلف مد نظر قرار گیرد و برای جمهوری اسامی ایران منفعت داشته باشد که در برنامه دولت کار و کرامت عاوه بر ترویج گسترش این رویکرد به دنبال ممک نسازی امر گردش در همه ایام سال برای هموطنان عزیز نیز م یباشد، لذا تکمیل زیرساخت ها با مشارکت مردمی، بسیج ظرفیت های مردمی و دولتی در ایام سفر و فراهم آوردن شرایط نو از جمله برنام ههای دولت است.


ورزش

برنامه دولت کار و کرامت اهمیت دادن به 4 دسته ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و پهلوانی است به همین دلیل پایان رساندن 4 هزار ورزشگاه نیمه تمام، پیوند دادن اقشار مختلف با ورزش از طریق تخصیص یشتر امکانات دولتی، افزایش فرهن گسازی در جهت امر ورزش و روحیه جوانمردی، برنامه ریزی استفاده از فضاها همچون مدارس، را هاندازی نظام غربالگری در جهت قهرمان پروری و... در برنامه کاری دولت قرار دارد.