حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


بسم الله الرحمن الرحیمدر حوزه سیاست خارجی، با توجه به اصول سه گانه ترسیمی رهبر معظم
انقاب )عزت، حکمت و مصلحت( محورهای اساسی، عبارت خواهد بود از:
1 .1 امنیت از موضع اقتدار
2 .2 صلح از موضع قدرت
3 .3 مذا کره و دیپلماسی از موضع عزت و منفعت


برجام
کشور آ گاهانه و با هدف راست یآزمایی صداقت و رفتار آمریکا و غرب به «روند مذا کرات هست های » ورود کرد. برخاف آنچه مردم ما انتظار داشتند نتیجه مذا کرات هست های از سال 92 تا کنون علیرغم عبور از برخی خطوط قرمز نتوانست گشایش وعده داده شده را در هزین ههای زندگی و معیشت مردم ایجاد کند؛ بالعکس مردم شاهد تحمیل تحریم های مازاد و ظالمانه و بدتر شدن وضع زندگی و کسب و کار خود هستند. 
ما مثل قاطبه مردم ایران با این نحوه مذا کره بدون نتیجه که نتوانست منافع ملی ایران و رفع مشکلات و دغدغه-های مردم را محقق کند موافق نبود هایم، اما تداوم این معامله را تنها در گرو التزام و تعهد عملی، مسؤلانه و برابر همه طر فهای مذا کره کننده برجام م یدانیم. اقدامات غیرقانونی بویژه از جانب آمریکا در وضع تحریم های مازاد و نامربوط تا این مرحله پایبندی طرف پیشنهاد دهنده مذا کرات را مخدوش نموده و انگیزه ها و مقاصد بدخواهانه آنها را برای مردم آشکار کرده است. آنها نه تنها خواهان برسمیت شناختن حقوق فناوری و اقتصادی ایران نبود هاند بلکه ا کنون روشن شده که هدفشان از مذا کرات هسته ای فقط خلع ید از ایران و تحمیل خواسته های مازاد و نامشروع بر مردم ما بوده است. در صورت اعتماد مردم در انتخابات به ما، در دفاع از حقوق ملت ایران قویا این «نقض عهدها » را که خاف متن و روح توافق و معاهدات بی نالمللی است پیگیری م یکنیم و هیچگونه تعهدی را نیز در قبال سایر توافقات مکتوب و غیرمکتوب پنهان و فرابرجامی دولت یازدهم نخواهیم پذیرفت. اجرای درست برجام و وا کنش متناسب به زیاده خواه یهای هر طرف خارجی دستور کار ماست، لذا:
1 .1 ما برجام را به مسیر اصلی آن بازخواهیم گرداند.
2 .2 اجازه نم یدهیم برجام به ابزار زیاده خواهی و باج گیری از ملت ایران تبدیل شود.
3 .3 اجرای برجام را به نحوی مدیریت می کنیم که انجام تعهداتمان با گرفتن حق مان برابری کند؛ متوازن شود.
4 .4 بر هر طرف یا طرف هایی که برجام را نقض کند هزینه های مازاد تحمیل می کنیم.
5 .5 به دشمنان مردم ایران و کشور اجازه نمی دهیم که همزمان هم مسیر «تعامل » و هم مسیر «فشار » را پیش ببرند.
6 .6 سیاست «تعامل و فشار »ی که مردم تا کنون شاهد آن بوده اند یک بازی «برد-باخت » برای ملت ما رقم زده است؛ ما این مسیر را به نفع مردممان باز می گردانیم.
7 .7 نحوه اجرا و پیشبرد برجام تحمیل شدنی و حقوق مردم ایران خوردنی نیست.
8 .8 دوران وا گذاری امتیازات یکجانبه از جیب مردم ایران به بیگانه برای حفظ بقای سیاسی دیری نمی پاید و خیلی زود به پایان خط م یرسد، چرا که این مسیر با ماهیت ظلم ستیز انقاب اسامی و روح
عزت خواه ملت ایران در تعارض است. نفوذ منطقه ای ایران

قدرت و نفوذ منطق های ایران آیین ه انقاب اسامی و روح عز تخواه و عدالت طلب مردم ما است که بر پیوندهای قوی و ارزش های مشترک معنوی، فرهنگی و دینی مل تهای منطقه استوار است. این نفوذ معنوی و سیاسی امنیت ملی و روح دوستی و مودت را در منطقه اسامی ما حفظ و تقویت نموده و بویژه از سوی مل تهای زخ مدیده از خنجر تروریسم صهیونی و به ظاهر تکفیری همواره مورد استقبال قرار گرفته است.
1 .1 نفوذ منطق های ایران ضامن امنیت و رفاه کشور و مردم ما بوده و فداکار یهای فرزندان این ملت در آن سوی مرزها برای آسایش امروز و فردای این سرزمین است.
2 .2 قدرت بازدارندگی ایران )اعم از موشکی( قابل مذاکره نیست.
3 .3 صلح، ثبات و ه مزیستی پایدار در منطقه ما در سایه انسجام ملت و قدرت نیروهای مسلح ما بدست م یآید.
4 .4 سالهای قبل از برجام، این دستاوردهای بزرگ دفاع هشت ساله بود که با قدرت بازدارندگی و حضور مؤثر منطق های خود از تهدیدات خارجی اعتبارزدایی کرد و آمریکا و غرب را سر عقل و میز مذاکره آورد.
5 .5 این حضور مردم و قدرت و نفوذ ثبا تساز ایران در منطقه بوده که سالهاست سایه جنگ را از سر ملت ایران برداشته و دشمن را از قلمروهای ما دور نگه داشته است؛ اکنون این گسترش نفوذ معنوی و سیاسی همیاری جویانه در منطقه است که صلح و ثبات را در مقابل هجمه بی امان غرب و صهیونیزم همچنان حفظ کرده است.
6 .6 نفوذ و حضور منطق های ایران مهمترین عامل دره مکوبی تروریسم تکفیری و آزاد سازی سرنوش تساز شهرهای بزرگی همچون حلب و موصل بوده که همواره مورد استقبال و حمایت همسایگان و مل تهای منطقه بوده است.
7 .7 توانمند یهای اساسی منطق های ایران در نقش ظرفیتی برای همکار یها و ترتیبات دست هجمعی امنیت منطق های است، در عین حال در مقابل دشمن یهای راهبردی و ائتلا فساز یهای خصومت آمیز سدی نفوذناپذیر است.
8 .8 ما هر دست دوستی برای همکار یهای منطق های و امنیت دست هجمعی را به گرمی می فشاریم و در راستای صلح و ثبات منطق های از آن استقبال می کنیم.


دیپلماسی اقتصادی

برخورداری از یک دیپلماسی فعال و پویا ضرورت حل مشکلات اقتصادی داخلی است. دیپلماسی اقتصادی با تحرک بخشیدن هدفمند به مراودات و مناسبات متوازن و متناسب با همه کشورهای برخوردار از ظرفیت های فنی، تجاری، اقتصادی و علمی باید بتواند به عنوان یک بازوی اقتصاد مقاومتی تولید محور با هدف رشد صادرات ملی بویژه از جانب بخش خصوصی و مردمی عمل کند. اولویت بخشی به کشورهای همسایه و در حوزه پیرامونی بویژه در آسیا از ضروریات فعال سازی بخش
اقتصادی کشور و حرکت همه جانبه برای خروج از رکود، بیکاری و تورم است. ایجاد توازن در مناسبات اقتصادی و تجاری با اروپا و آسیا بویژه روابط با قطبهای آسیایی مثل کره، ژاپن، چین، روسیه و هند بسیار مهم اند.
1 .1 فقدان دستور کار اقتصادی مشخص و منسجم دولت در سالهای اخیر برای حل مشکلات مردم، سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی را نیز عما در خا رها کرده و روابطی نامتوازن و نامتناسب را
برای کشور رقم زده است.
2 .2 فقدان برنامه عمل اقتصادی و یک دیپلماسی اقتصادی فعال عملا زمینه را برای جنگ اقتصادی مالی آمریکا و شرکایش علیه مردم ایران و زندگی روزانه آنها بازگذارده و همزمان عملیات نفوذ دشمن
را تشدید کرده است.
3 .3 در حال حاضر ظرفیت های اقتصادی و تجاری بسیاری با کشورهای گونا گون مغفول مانده و مناسبات اقتصادی ایران با بخش های مختلف جهان نامتوازن و یکسویه رها شده است.
4 .4 ظرفیت همکاری های اقتصادی و تجاری با همسایگا نمان در منطقه نه تنها عاملی برای تثبیت صلح و ثبات جمعی است بلکه در جهت رفع رکود، بیکاری و تورم داخلی و بهبود معیشت و کسب و کار
مردم نقش مهمی ایفا می کند.
5 .5 ما با گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری متقابا سودمند با قدرت های اقتصادی آسیایی، روابط اقتصادی کشور را از حالت یکسویه، تحمیلی و پنها نکار )قراردادهای محرمانه( که عمدتا به
سود طر فهای خارجی است بیرون می آوریم.
6 .6 دیپلماسی فعال اقتصادی لازمه یک اقتصاد مقاومتی، تولید محور و صادراتی است که می تواند و باید مزی تهای نسبی ایران را نقد کند.
7 .7 موافقتنامه های اقتصادی تجاری ترجیحی خصوصا با همسایگان و با کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی برای شرایط کنونی ما فرصت آفرین است و سدی در برابر جنگ اقتصادی و تحریم های
فعلی و آتی آمریکا و شرکا علیه ایران است.
8 .8 فقدان دیپلماسی اقتصادی، غفلت از کار با خیل عظیم بازیگران و اتاف وقت کشور با دلمشغول یهای کاذب برجام عامل روابط خارجی نامتوازن موجود و تشدید کننده بسیاری از مشکلات مضمن معیشتی و رفاهی است که در حال حاضر مردم ما با آن دست و پنجه نرم می کنند.مناسبات هدفمند خارجی

ارتباطات و مراودات هدفمند با همه قدرت های بزرگ و کوچک لازمه یک دیپلماسی با دستاوردهای محسوس و فرا گیر است. پیشبرد گفتگوهای مستمر با همه بازیگران منطق های و جهانی جهت پیشگیری از خطرات، تهدیدات و بهره جویی از فرص تها و ایجاد شرایط مغتنمی که از طریق اقدامات پیشگیرانه و پی شدستانه راهبرد محور بتواند امنیت و منافع ملی و حقوق و رفاه شهروندان ما را بیش از پیش تامین کند نیاز امروز و فردای سیاست خارجی کشور است. همکاری نزدیک و متقابا سودمند با همه همسایگان و بسترسازی دراز مدت برای آن با هدف حفظ دستاوردها و تعمیق صلح و ثبات منطقه ای اولویت اول است. ارتباطات هدفمند خارجی در کلیه سطوح کاری با کشورها که برجام و تعامل سازنده با غرب نتوانست انجام دهد و نتیجه معکوس به بار آورد، می تواند ضمن تامین منافع ایران در جهت برخورد با ایران هراسی و اسام هراسی به نفع مؤثری عمل کند. در مناسبات هدفمند خارجی هیچ کشوری چه کوچک و چه بزرگ نباید و نم یتواند از جدول محاسباتی ما خارج شود و هرکدام دارای سهمی به تناسب از کنش و وا کنش متقابل سودمند است.
1 .1 سیاست خارجی بدون راهبرد و بدون شناخت از ماهیت سیاست بی نالملل سیال کنونی ما را به متغیری از اقدامات و سیاست های دیگران مبدل کرده و در وضعیت انفعال، وا کنش و اغلب سکوت
کشانده تا تنها سیمای مبادی آداب بودنمان را به هزینه همه مردم ایران حفظ کنیم.
2 .2 صرف تماس، گفتگو و لبخند را نم یتوان بدون درک شرایط متحول زیست بی نالمللی و تبعیت از یک استراتژی هدفدار ملی دیپلماسی کارآمد به حساب آورد؛ دیپلماسی کارآمد با دستاوردهای محسوس آن برای همگان شناخته م یشود.
3 .3 ما ضمن حفظ روابطمان با اروپا و مجموعه غرب همزمان آن را با گسترش همه جانبه روابط مان با سایر کشورها و قدرت های متوازن و فعال خواهیم ساخت.
4 .4 اولویت راهبردی ما کار و مراوده با همسایگان و کشورهای دوست خواهد بود، ما ظرفیت های همسایگی را در یکی از راهبرد یترین مناطق جهان از نو احیا می کنیم، این رویکرد هم امنیت و هم منافع اقتصادی و تجاری ایران را به نفع مؤثرتری تامین خواهد کرد.
5 .5 ارتباطات خارجی ما نه تاثیرپذیر از دستور کار و تبلیغات دیگران که مبتنی بر اولویت منافع اقتصادی و امنیتی ایران خواهد بود.
6 .6 تعامات سیاسی و همپوشانی و ه مافزایی ظرفیت های اقتصادی تجاری با مجموعه ها و بلوک های اقتصادی منطق های و آسیایی آنهم در شرایط انتقال مرا کز تصمی مگیری جهانی از غرب به شرق را با جدیت و با هدف ارتقاء منافع ملی دنبال می کنیم.
7 .7 روابط خارجی ایران را با هدف رفع گرایشات ایران هراسی و اسلام هراسی که توطئه مشترک صهیونیزم و غرب افراطی است را از نو باز تعریف م یکنیم. دورانی که کشورها موضع تخاصم راهبردی علیه ایران اتخاذ کنند و یا به فضای ایران هراسی و اسام هراسی به طور مستقیم و غیر مستقیم دامن بزنند و همزمان از منافع ناشی از تعامات اقتصادی با ایران بهره مند شوند به سر آمده است؛
جمهوری اسامی ایران دیگر کشوری برای سواری رایگان دیگران نخواهد شد.