حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

برنامه جامع دولت کار و کرامت

سه شنبه ۲۶ ارديبهشت

 

 

 
 

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اقتصاد

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه زنان

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه کشاورزی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه علم و فناوری

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه حمایت‌های اجتماعی

برنامه دولت کار و کرامت برای رفع مشکلات اجتماعی کشور

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سیاست خارجی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سیاست داخلی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه اداری مدیریتی

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه هنر

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه سلامت

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه فرهنگ

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه آموزش و پرورش

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه ورزش

برنامه دولت کار و کرامت در حوزه گردشگری