اولین گفتگوی زنده تلویزیونی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم
990

اولین گفتگوی زنده تلویزیونی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با مردم