استان یزد منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است
1183

آیت الله رئیسی در نیروگاه خورشیدی فهرج:

استان یزد منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است

رئیس جمهور تصریح کرد: استان یزد بدلیل نور کافی، منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر خود به استان یزد با حضور در نیروگاه خورشیدی فهرج از نزدیک در جریان طرح تولید برق از انرژی خورشیدی قرار گرفت.
رئیس جمهور با تاکید بر حمایت دولت از توسعه انرژی پاک در کشور اظهار داشت: باید با افزایش و توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را از این راه تامین کرد.
دکتر رئیسی خاطرنشان کرد: استان یزد بدلیل نور کافی، منطقه مناسبی برای توسعه مزارع تولید انرژی خورشیدی است.
رئیس جمهور با دستور به وزیر نیرو و استاندار یزد تاکید کرد: این کار موفق را توسعه دهید تا نیاز کشور به انرژی از این طریق جبران شود.
دکتر رئیسی همچنین بر حمایت از ساخت پنل های خورشیدی در استان یزد تاکید کرد.