رشوه و پارتی بازی با دولت کار و کرامت بیگانه است
498

رشوه و پارتی بازی با دولت کار و کرامت بیگانه است

تمام مجموعه اجرایی کشور باید خد را برای یک تحول آماه کنند.