فاصله طبقاتی زیبنده نظام اسلامی نیست
478

فاصله طبقاتی زیبنده نظام اسلامی نیست

اراده جدی برای رفع این کاستی ها و آسیب زدایی از فضای کشور داریم.

 

 


دریافت