تشکیل نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر رئیسی
910

تشکیل نخستین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر رئیسی

هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در آن مهمترین برنامه‌ها و اقدامات ضروری برای تقویت صندوق پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

نخستین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی روز یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن پیشنهاد اهرمی کردن منابع ریالی صندوق در اعطای تسهیلات ریالی به تصویب رسید.

براساس این مصوبه به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا حداقل دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.

تقویت اقدامات صندوق برای وصول مطالبات سر رسید شده مصوبه دیگری بود که بر اساس آن هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در طرح های پربازده اقدام نماید.

بر اساس مصوبه «شرط رعایت سند ملی آمایش در تصویب طرح‌ها» نیز مقرر شد کلیه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند البته این بررسی توسط بانک‌ها نباید موجب تاخیر در اعطای تسهیلات شود.

بر اساس مصوبه دیگری هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز شد در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام نماید.

مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده،‌ متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.