آیا حق شهروندی این است؟
541

آیا حق شهروندی این است؟

آقای روحانی مگر انسان باید به منتقدانش اهانت کند؟ آیاحق شهروندی این است؟

 

 
 
مدت زمان: 1 دقیقه 18 ثانیه