دولت رقیب هراسی می‌کند
484

دولت رقیب هراسی می‌کند

نه بازگشت به گذشته و نه تحمل وضع موجود. بلکه تغییر به نفع مردم

 

 


 

مدت زمان: 2 دقیقه 49 ثانیه