برنامه جامع دولت کار و کرامت داریم و محرمانگی در دولت ما نخواهد بود
549

برنامه جامع دولت کار و کرامت داریم و محرمانگی در دولت ما نخواهد بود

بیایید وارد فضای انتخاباتی و جلب توجه نباشیم. آیا وعده های دولت عمل شده است یا نه؟

 

 مدت زمان: 2 دقیقه 16 ثانیه