سخنرانی و شعار برای حفظ شان معلمان کافی نیست، اینها محترم هستند.
568

سخنرانی و شعار برای حفظ شان معلمان کافی نیست، اینها محترم هستند.

در شان معلمان نیست که به مشاغل دیگر رو بیاورند. 

 

 مدت زمان: 2 دقیقه 17 ثانیه