دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴ کارگروه برای بررسی نهایی محورهای سند تحول شورا تشکیل می‌دهد
121

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله رئیسی؛

دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۴ کارگروه برای بررسی نهایی محورهای سند تحول شورا تشکیل می‌دهد

سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورا مورد تاکید قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز (شنبه ) به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در آن محورهای مختلف سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مقرر گردید دبیرخانه شورا برای تصویب نهایی این سند در جلسه ۲۴ اسفند، ۴ کارگروه تشکیل دهد تا در قالب این کارگروه ها همه محورهای اساسی سند تحول شورا مورد بررسی کامل و جامع قرار بگیرد.