بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه
444

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شد؛

بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه

در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد.

شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.