اختصاص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل و مقابله با ریزگردها در استان خوزستان
563

اختصاص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل و مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

هیات وزیران با تخصیص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل آبادان و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در استان خوزستان موافقت کرد. هیات وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با تخصیص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل آبادان و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در استان خوزستان موافقت کرد.

هیات وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با تخصیص اعتبار به حادثه ساختمان متروپل آبادان و مقابله با آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در استان خوزستان موافقت کرد.
با توجه به حادثه پیش آمده در ساختمان متروپل شهر آبادان و وضعیت خاص استان خوزستان بخصوص آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در اکثر شهرهای این استان، هیات وزیران مصوب کرد مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور رسیدگی سریع به حوادث مذکور اختصاص یابد.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وزارت کشور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.