موافقت دولت با استفاده مرکز آمار از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور/ تصویب آیین نامه اجرایی استقرار چرخه‌بهره‌وری در دستگاه های اجرایی کشور
480

موافقت دولت با استفاده مرکز آمار از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور/ تصویب آیین نامه اجرایی استقرار چرخه‌بهره‌وری در دستگاه های اجرایی کشور

در جلسه صبح امروز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز برای استفاده مرکز آمار ایران از ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کردند.

هیأت وزیران با توجه به ضرورت استفاده از آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی برای تهیه و تدوین برنامه توسعه ای متوازن و نیز تکلیف دستگاه های اجرایی در ارایه ریزداده ها و اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز آمار ایران، با هدف کاهش هزینه های اجرای طرح های آماری و زمان انتشار آنها، به مرکز مرکز آمار ایران اجازه داد از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند.

آیین نامه اجرایی استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور به تصویب رسید
هیأت وزیران در راستای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ارتقای بهره وری در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون ششم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.
لازم به ذکر است، به موجب بند (و) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور ارتقای بهره وری ودر دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تأیید سازمان تابعه ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند.

تمدید اجرای آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان اماکن مذهبی و مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
هیأت وزیران با توجه به پایان مهلت پنج ساله تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تمدید آیین نامه مذکور به مدت ۲ سال از تاریخ انقضای اعتبار آن موافقت کرد.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های مجلس
در ادامه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.