آغاز هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه
477

آغاز هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد.

آغاز هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه

«هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه» با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در سالن اجلاس سران تهران آغاز شد.