سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در نخستین کنگره بین المللی CTO در بیمارستان رضوی
110

سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در نخستین کنگره بین المللی CTO در بیمارستان رضوی