اجلاس استانی نماز، مسجد و وقف در بیرجند
1112

اجلاس استانی نماز، مسجد و وقف در بیرجند

همایش نماز مسجد و وقف با حضور دادستان کل کشور در سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.