تشکیل کارگروه تحقیق و بررسی اتفاقات اخیر در برخی مدارس به دستور آیت‌الله رئیسی
205

با حضور دستگاه‌های امنیتی، وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب صورت گرفت؛

تشکیل کارگروه تحقیق و بررسی اتفاقات اخیر در برخی مدارس به دستور آیت‌الله رئیسی

به دستور رئیس جمهور کارگروه تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش‌آموزان با حضور دستگاه‌های امنیتی، وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور تشکیل شد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی دستور داد به منظور تحقیق، بررسی و ارزیابی وقایع مربوط به سلامت دانش‌آموزان کارگروهی با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت بهداشت و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور تشکیل شود.
در این کارگروه علاوه بر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای شناسایی عوامل احتمالی، وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمایشگاه‌های تخصصی منتخب کشور عضویت دارند و مأمور بررسی دقیق موضوع شده‌اند.