ادامه رسیدگی به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور
308

در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛

ادامه رسیدگی به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور

رسیدگی به لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور در جلسات هیئت دولت ادامه یافت و تعدادی از بندهای آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز برخی طرح‌های پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری مورد بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه، در ادامه جلسات فوق العاده بررسی لایحه قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بندهای دیگری از این لایحه را تصویب کرد.
در این جلسه که به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، همچنین برخی بندهای آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای راه اندازی بازارچه های مرزی اصلاح شد.
بررسی و تصویب برخی طرحهای پیشنهادی کمیسیون های تخصصی دولت برای تغییر در تقسیمات کشوری و الحاق یا انتزاع برخی بخشها در شهرستانهای مختلف از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت بود.