ادای احترام دکتر رئیسی به یادبودی قهرمانان استقلال زیمباوه
59

ادای احترام دکتر رئیسی به یادبودی قهرمانان استقلال زیمباوه

رئیس جمهور با حضور در بنای یادبود قهرمانان ملی زیمباوه به مقام آنها ادای احترام کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در آخرین برنامه سفر خود به زیمباوه، با حضور در بنای یادبود مبارزین و قهرمانان استقلال زیمباوه به مقام آنها ادای احترام کرد.