403

رییس قوه قضاییه در بازدید از یک موسسه خیریه اطراف تهران:

این روزها، روزهای امتحان صاحبان مکنت در فرآیند کمک مومنانه است