123

آیت الله رئیسی در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت:

سازمان بازرسی نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت را بررسی و اشکالات آن را گزارش کند/ موافق رسیدگی نهادهای پزشکی به تخلفات این حوزه هستیم اما هم صنف بودن نباید موجب رودربایستی و تضییع حقوق مردم شود