316

از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:

بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی