113

اختصاص حدود هزار میلیارد ریال برای حل مشکلات دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری