107

در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان مطرح شد

۶ دستور رییس قوه قضاییه در اردبیل در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان/ اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت