74

آیت الله رئیسی در نشست شورای قضایی استان ها:

نابسامانی در صدور کارت‌های بازرگانی زمینه ساز سوء استفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات است/ هنوز کسانی در زندان هستند که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود امکان آزادی دارند/ در برخورد با روابط ناسالم اداری به نصیحت و توصیه اکتفا نمی‌کنیم