253

در تماس تلفنی آیت الله رئیسی با خانواده شهید محمدی صورت گرفت

تاکید رئیس قوه قضاییه بر تعقیب سریع و دقیق مسببین شهادت شهید امر به معروف و نهی از منکر