127

آیت ‎الله رئیسی در جلسه پیگیری مصوبات سفر به استان ‎های البرز و یزد:

زمین خواری در همه جای کشور وجود دارد اما وضعیت در البرز حادتر است/ یک زندانی هم نباید در طرح پایش زندانیان از قلم بیفتد