102

آیت الله رئیسی در شورای قضایی استان قم:

امنیت ملی برای ما مهم است و تعارف بردار نیست / نباید اجازه داد کسانی در کشور از طریق ارتباط با بیگانگان و به عنوان عامل دشمن به امنیت ملی ضربه بزنند