262

آیت الله رئیسی در دیدار با با نخبگان و نمایندگان اقشار استان خراسان شمالی:

نباید اجازه داد فضای مجازی به فضای قمار، فساد، فحشا و جابجایی و توزیع مواد مخدر تبدیل شود