211

آیت الله رئیسی در جلسه پیگیری حقوقی و قضایی‌‌ترور سردار سلیمانی:

شهادت سردار سلیمانی موضوعی است که نه داغ آن و نه کیفر آمران و عاملان این جنایت و نه مطالبه مردم برای خونخواهی او هرگز به سردی نمی‌گراید