265

رئیس قوه قضاییه در اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی:

اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می‌کنیم