446

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

برخی دچار «ویروس خودتحقیری» هستند، توانمندی‌های خود را باور ندارند و چشم به بیگانه دوخته اند/ «ویروس خودتحقیری» اگر خطرناک‌تر از ویروس کرونا نباشد کمتر از آن نیست