259

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

نه نگاه افراطی که زن را گوشه نشین در خانه می‌داند، نه نگاه تفریطی غربی که زن را در حد یک کالا می‌شناسد، هیچکدام را قبول نداریم