259

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در کشور، خود را موظف می‌داند که مصمم و بدون توقف و بدون تبعیض، به مبارزه با فساد بپردازد