123

آیت الله رئیسی در نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده:

رویکرد سند تحول قضایی در راستای تعالی و تحکیم بنیان خانواده است/ راهکار حل و فصل دعاوی مربوط به خانواده «حکمیت» است