149

نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده؛

رویکرد قوه قضاییه در توجه به حوزه زنان و خانواده در سند تحول قضایی مایه امیدواری است