369

آیت الله رئیسی در بدو ورود به فرودگاه رشت:

تصمیم گیری‌های سفر استانی به شکلی خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته باشد