364

آیت الله رئیسی در سومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی:

ارتقای معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با فساد در قوه قضاییه است