256

بنا به دعوت رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق؛

رئیس قوه قضاییه ایران به عراق سفر می‎ کند