242

آیت الله رئیسی در شورای عالی قوه قضاییه:

چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت/ تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضایی