299

آیت الله رئیسی در بدو ورود به بغداد مورد استقبال مقامات عراقی قرار گرفت