231

آیت الله رئیسی در کنفرانس خبری پس از دیدار با فائق زیدان:

اراده دو کشور ایران و عراق برای همکاری فی مابین در جهت استرداد اموال و مجرمین/ پیوند ملتهای ایران و عراق پیوندی محکم و ناگسستنی است که خون شهیدان سلیمانی و ابومهدی آن را محکم‌تر کرده است