296

در پیامی؛

رئیس قوه قضاییه درگذشت اللهیار ملکشاهی را تسلیت گفت