317

طی پیامی؛

رئیس قوه قضاییه از دولت و ملت عراق به خاطر حُسن میزبانی در جریان سفر هیات عالی قضایی ایرانی قدردانی کرد