302

آیت الله رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی آذربایجان غربی:

صدور حکم بازداشت بر مبنای ادّله متقن و قطعی انجام شود/ قضات سخنان اصحاب دعوا را با سعه صدر استماع کنند